Projekty

2021

Podpora rodiny v krizové situaci rozvodu či rozchodu rodičů

Naše organizace se zaměřuje na cílovou skupinu rodiny s dětmi. Od počátku naší existence se snažíme hledat nové metody a přistupovat k naší práci tak, abychom co nejvhodnějším způsobem pomohli dětem a jejich rodičům a podpořili je v jejich obtížné situaci. Česká právní úprava je sice jednoznačná, ale vztahy, krizové situace a hlavně emočně vypjaté prostředí přinášejí řadu komplikací, které mohou vážně poškodit budoucí životy dětí a současně mají vliv na psychiku dospělých. A proto je zásadní otázkou úprava poměrů k dítěti před a po rozvodu či rozchodu rodičů. A to zejména s ohledem na potřeby dítěte. I proto jsme se rozhodli zareagovat na stupňující se složitost rozvodových řízení a rozpady nesezdaných párů, které mají děti prostřednictvím nových přístupů ve zmiňované oblasti, a to tzv. cochemské praxe.

Podpora v rámci tohoto projektu byla směřována rodičům, kteří se nedokážou sami domluvit na úpravě všech podmínek v době rozchodu či u nich došlo po rozvodu k významným změnám, například řeší nové partnery, zájmové aktivity dětí, nástup do školy apod. Nabízeli jsme pomoc a podporu při uzavírání dohod spojených s péčí o dítě, kontaktech s dítětem a trávením volného času, výživném a dalších aspektech, které jsou pro dítě i rodiče důležité.

Projekt Podpora rodiny v krizové situaci rozvodu či rozchodu rodičů byl finančně podporován Krajským úřadem Plzeňského kraje a statutárním městem Plzeň z dotačního programu Služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2019.

Preventivní aktivity na podporu rodiny, partnerství a rodičovství: Rodičům – jak na to!

Rodiče se svými dětmi zažívají širokou škálu různorodých situací, v nichž se mohou cítit nejistí, bezradní či pouze potřebují ověřit směr své výchovy. Jedná se například o problémy v komunikaci, v nastavování hranic či jejich dodržování, oblast specifických potřeb ve škole, péče o dítě s poruchou pozornosti (bez hyperaktivity či s hyperaktivitou), autistickými rysy atd.

Dlouhodobě se věnujeme edukaci rodičů se zaměřením na jejich specifickou situaci a individualitu dítěte a snažíme se o spolupráci s dalšími subjekty v rámci multidisciplinární spolupráce.

Naše letité zkušenosti a znalosti týkající se podpory rodičovských dovedností jsme mohli rozvíjet i v roce 2021, a to v rámci projektu Preventivní aktivity na podporu rodiny, partnerství a rodičovství: Rodičům – jak na to! Projekt je finančně podpořen Krajským úřadem Plzeňského kraje a statutárním městem Plzeň, Odborem sociálních služeb.

2020

Podpora rodiny v krizové situaci rozvodu či rozchodu rodičů

Podpora je směřována rodičům, kteří se nedokážou sami domluvit na úpravě všech podmínek v době rozchodu, či u nich došlo po rozvodu k významným změnám, například řeší nové partnery, zájmové aktivity dětí, nástup do školy apod. Nabízíme pomoc a podporu při uzavírání dohod spojených s péčí o dítě, kontaktech s dítětem a trávením volného času, výživném a dalších aspektech, které jsou pro dítě i rodiče důležité.

Jednou z nabízených služeb jsou asistované kontakty rodiče či jiné osoby blízké s dítětem v situacích přerušených vztahů a komplikovaných setkávání. Cílem této služby je zajistit bezpečné prostředí a průběh kontaktu dítěte s osobou blízkou, a to za asistence sociální pracovnice. Organizace má pro tuto službu zřízené dvě vhodně vybavené místnosti. V roce 2020 asistované kontakty využilo 21 rodin a jejich počet dále stoupá. Projekt byl finančně podpořen Krajským úřadem Plzeňského kraje a statutárním městem Plzeň, Odborem sociálních služeb.

Poradna pro rodiny s dětmi s problémovým chováním

Rodiče se svými dětmi zažívají širokou škálu různorodých situací, v nichž se mohou cítit nejistí, bezradní či pouze potřebují ověřit směr své výchovy. Jedná se například o problémy v komunikaci, v nastavování hranic či jejich dodržování, specifických potřeb ve škole, péče o dítě s poruchou pozornosti (bez hyperaktivity či s hyperaktivitou), autistickými rysy atd. Projekt je zaměřený na podporu rodičovských dovedností.

Věnujeme se edukaci rodičů se zaměřením na jejich specifickou situaci a individualitu dítěte a snažíme se o spolupráci s dalšími subjekty v rámci multidisciplinární spolupráce. Projekt byl finančně podpořen Krajským úřadem Plzeňského kraje a statutárním městem Plzeň, Odborem sociálních služeb.

Doučování – šance na lepší život

Organizace DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s., získala nadační příspěvek v rámci Grantového programu PEPCO, díky kterému mohla poskytnout pomoc ve školní přípravě dětem ze sociálně slabých rodin. V roce 2020 se tak 25 dětem dostalo individuální podpory pracovníka organizace, pod jehož vedením děti získali potřebné znalosti v učebních technikách tak, aby mohly být nadále úspěšné v naplňování svých školních povinností.

2019

Individuální projekt – IV. etapa

Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016–2019.

Od 1. 7. 2016 se organizace DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s., zapojila do projektu Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016–2019. Cílem projektu byla podpora vybraných druhů sociálních služeb v návaznosti na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015–2018. Účelem podpory bylo začlenění osob z cílových skupin do společnosti a jejich uplatnění na běžném trhu práce; předcházení sociálnímu vyloučení osob z cílových skupin a zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb.

Projekt byl ukončen ke dni 31. 12. 2019.

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II

Organizace DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s., se stala spolupracujícím subjektem v rámci projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II podpořeným z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci.

Operační program potravinové a materiální pomoci Ministerstva práce a sociálních věcí podporuje sociální soudržnost a snaží se o naplnění cílů spojených se snížením počtu osob žijících pod hranicí chudoby nebo v podmínkách materiální nedostačivosti, tj. osob ohrožených chudobou či sociálním vyloučením, a to prostřednictvím poskytování potravinové a materiální pomoci spojeném s činností, která podporuje sociální začleňování nejchudších osob. Projekt je realizován v letech 2016–2019.

Podpora rodiny v krizové situaci rozpadu

Naše organizace nadále pokračovala ve spolupráci se soudy a OSPOD v rámci tzv. Cochemské praxe. Spolupráce se nyní více zaměřuje na práci s celou rodinou, tedy i s dětmi. Je tím respektováno právo dětí vědět, co se děje a jak bude rodina dále fungovat po rozdělení, je brán zřetel na přání dětí a jejich názor na celou situaci. Zájem klientů i soudů je veliký. Soudy ve věci sporu odesílají rodiče přímo do rodinné terapie, a to po dobu nařízených 3 měsíců, během nichž se pozastavuje soudní řízení ve věci. Cílem je zklidnění emocí rodičů, vrácení jim jejich výchovných a rozhodovacích kompetencí a nastavení funkčnější vzájemné komunikace mezi rodiči s ohledem na zájmy dítěte. Projekt podpořil Plzeňský kraj; Plzeň, statutární město; a Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně.

Koučování rodičovských dovedností

Koučování rodičovských dovedností zahrnuje základní individuální odborné poradenství se zaměřením na téma vztahů mezi rodiči a dětmi, mezi dětmi navzájem, mezi manželi/partnery, vztahy s prarodiči apod. Dále zahrnuje výchovné poradenství, poradenství v oblasti vzdělávání dítěte, které rodič nedokáže řešit vlastními silami, poradenství pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, šikana apod.), posilování rodičovských kompetencí při výchově hyperaktivního dítěte, v oblasti emocí a úzkosti apod. Projekt realizován na základě podpory Plzeňského kraje, statutárního města Plzeň a Odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně.

Poradna pro rodiny s dětmi s problémovým chováním

Naše organizace se dlouhodobě zabývá podporou rodin s dětmi. Z jejich potřeb vycházel projekt zaměřený na podporu rodičovských dovedností, a to v oblasti poradenství, nácviků, vedení a doporučení, které rodiče mohou aplikovat do běžného života rodiny. Podpora rodičů se dotýkala oblasti pedagogické, sociální, ale i emoční a psychiatrické, neboť rodiče se svými dětmi zažívají širokou škálu různorodých situací zaměřených například na komunikaci, hranice, specifické potřeby ve škole, poruchu pozornosti (bez hyperaktivity či s hyperaktivitou), autistické rysy a širokou škálu dalších situací, kdy se mohou cítit bezradní, nejistí či pouze potřebují ověřit směr své výchovy.

Zaměřovali jsme se na edukaci rodičů se zaměřením na jejich specifickou situaci a individualitu dítěte a spolupracovali jsme s dalšími subjekty v rámci multidisciplinární spolupráce.

Projekt Poradna pro rodiny s dětmi s problémovým chováním byl finančně podporován Krajským úřadem Plzeňského kraje a statutárním městem Plzeň z dotačního programu Služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2019.

Dětská skupina Domusáček

V říjnu 2019 začaly přípravy úplně nového projektu naší organizace – Dětské skupiny Domusáček. Vybírali jsme vhodné zaměstnance, připravovali prostory tak, aby byly pro děti vlídné a bezpečné zároveň. Dětská skupina Domusáček je určena pro děti od dvou do šesti let věku, práce s dětmi bude vycházet z principů Montessori pedagogiky s důrazem na jejich individuální potřeby, respekt a vztah k přírodě. Projekt podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Evropský sociální fond ČR (podpora prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost)

2018

Koučování rodičovských dovedností

Koučování rodičovských dovedností zahrnuje základní individuální odborné poradenství se zaměřením na téma vztahů mezi rodiči a dětmi, mezi dětmi navzájem, mezi manželi/partnery, vztahy s prarodiči apod. Dále zahrnuje výchovné poradenství, poradenství v oblasti vzdělávání dítěte, které rodič nedokáže řešit vlastními silami, poradenství pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami (ADHD, šikana apod.), posilování rodičovských kompetencí při výchově hyperaktivního dítěte, v oblasti emocí a úzkosti apod.

V rámci tohoto programu se uskutečnily 4 semináře zaměřené na krizové momenty ve výchově děti, emoce a emoční rozvoj u dítěte, emoční vazbu. Projekt byl podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí.

2017

Práce s rodinou v rozvodu a asistované kontakty

Organizace DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s., se od roku 2009 věnuje rozvodové/rozchodové problematice. Tyto náročné životní situace s sebou přinášejí nejen nepříjemnosti dospělým, tedy rodičům, ale hlavně jejich dětem. Mnohdy si rodiče neuvědomují dopady svých jednání a bojových pozic na jejich děti, které mohou do budoucna přerůst ve vážné komplikace, ať už ve vztahu k jednomu z rodičů, nebo v partnerském životě jich samých. V září 2017 se po několikaletých zkušenostech s touto problematikou organizace DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s., ve spolupráci s Odborem státní sociální péče Magistrátu města Plzně rozhodla podílet na implementování Cochemské praxe do našich podmínek. Zároveň proběhla jednání na Okresních soudech Plzeň-jih a Tachov. Projekt Podpora rodiny v krizové situaci rozpadu podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Město Plzeň, statutární město, a Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně.

2016

Hlasy dětí – a co s tím uděláme?

Upozornit na časté porušování práv dětí. To byl hlavní cíl projektu s názvem Hlasy dětí – a co s tím uděláme?, který nás provázel od roku 2015.

Projekt Hlasy dětí – a co s tím uděláme? odstartoval v lednu roku 2015, byl financován z takzvaných Norských fondů prostřednictvím Malého grantového schématu programu CZ 04 Ohrožené děti a mládež FM EHP 2009 – 2014.

V rámci projektu organizace DOMUS Hlasy dětí – a s tím uděláme? vzniklo od ledna 2015 postupně 11 krátkých animovaných filmů zaměřených na práva dětí. Popisují reálné příběhy dětí, jejich prožívání a starosti. Využívat je mohou rodiče při výchově svých potomků, učitelé při své práci a další odborníci.

Filmy najdete na kanále YouTube pod heslem Hlasy dětí nebo Práva dětí na křižovatce. Více informací je dostupných také na webu www.hlasydeti.cz.

Filmy jsou k dispozici online (i v anglické verzi) a byly vydané také na speciálním DVD. Na jejich základě vznikla metodická příručka pro učitele 2. stupně základních škol a další materiály, jako jsou pracovní listy, omalovánky či pexeso. S cílem oslovit co největší počet dětí byly spuštěny tři herní aplikace na mobilní telefony s možností stažení na Google Play.

Řekni mi… a pomozte

V roce 2016 jsme se zapojily do podpory dětí ve věku 0-15 let s nerovnoměrným vývojem a sekundárně i jejich rodičů. V rámci stanoveného plánu rozvoje a vývoje dítěte, popř. ochrany dítěte v rámci edukace, jsme stanovili edukační plán pro rodiče, včetně plánu rozvoje, vývoje a ochrany dítěte. Tento plán byl podpořen vhodnými nácviky s pomůckami, jejich doporučením, a vlastními nácviky v organizaci.

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu dětí s nerovnoměrným vývojem se jeví forma podpory i v rámci konkrétních pomůcek jako jedinečná. Děti jsou více motivovány, rychleji dovednosti získávají a pro rodiče jsou pomůcky vhodným vzorem (pro nákup či vlastní výrobu). Služba v rámci pomůcek a nácviků byla využita u 273 klientů, z toho se zúčastnilo 109 klientů z ÚMO4.

2015

Setkání pro zájemce o NRP

Také v roce 2015 jsme ve spolupráci s Kruhem rodiny, o. p. s., a Nadací ČEZ uspořádali několik besed věnujících se problematice náhradní rodinné péče, vedených odborným lektorem spolu s pěstounem, který mohl předat své vlastní zkušenosti.

Hlasy dětí – a co s tím uděláme?

Upozornit na časté porušování práv dětí. To byl hlavní cíl projektu s názvem Hlasy dětí – a co s tím uděláme?, který nás provázel celým rokem 2015. V jeho rámci vzniklo osm krátkých animovaných filmů s reálnými příběhy dětí a komentáři předních českých odborníků. Každý ze snímků řeší porušování některého z dětských práv. Filmy je možné použít jako didaktickou pomůcku pro společensko-vědní obory na základních a středních školách. Na vybraných školách byly uspořádány ukázkové hodiny, jak s DVD pracovat, a vznikla metodická příručka s video ukázkami.

Projekt Hlasy dětí – a co s tím uděláme? odstartoval v lednu roku 2015, byl financován z takzvaných Norských fondů prostřednictvím Malého grantového schématu programu CZ 04 Ohrožené děti a mládež FM EHP 2009 – 2014.

2014

Práce s rodinou v rozvodu

Rozvodové problematice se věnujeme od roku 2009. Cílem naší práce je dosažení alespoň základní komunikace mezi rodiči o věcech, které se týkají dítěte, jednání v jeho zájmu a umění neřešit spory za jeho přítomnosti. Naším úkolem je také pomoci rodičům pochopit, že dítě potřebuje a zároveň má právo na oba rodiče.

Služba se rozvinula na základě potřeby OSPOD a úspěšného projektu MPSV Rodina: Být dobrým rodičem i po rozvodu z roku 2012, v roce 2014 byl projekt podpořen Magistrátem města Plzně.

Asistovaný kontakt

Součástí práce s rodinou v rozvodu je asistovaný kontakt. V případě, že z různých důvodů není možné domluvit samostatné předávání nebo kontakt s dětmi u jednoho z rodičů, nabízíme podporu rodině ve formě dohody o asistovaném kontaktu nebo může rodič využít našich prostor pro setkávání s dětmi.

Při práci s rodinou v rozvodu bylo podpořeno 109 klientů, z toho 64 dospělých a 45 dětí. Poskytnuto bylo celkem 275 kontaktů a 1494 intervencí.

Setkání pro zájemce o NRP

V roce 2014 jsme ve spolupráci s Kruhem rodiny, o. p. s., a Nadací ČEZ uspořádali několik besed věnujících se problematice náhradní rodinné péče, vedených odborným lektorem spolu s pěstounem, který mohl předat své vlastní zkušenosti.

2013

Přijmi mě, přijmu Tě III

Projekt byl realizován v roce 2013 a financován prostřednictvím MPSV Rodina. Byl zaměřen na podporu a doprovázení pěstounských rodin a pomohl nám pokračovat v dlouhodobém doprovázení rodin ještě před uzavřením dohod o výkonu pěstounské péče.

O2 Think Big

V roce 2013 jsme se stali partnery projektu Hůstý vlasy, jehož odpovědnou osobou byl Matyáš Valeš. Půlroční projekt pro náctileté v pěstounské péči seznámil dospívající slečny s profesí kadeřníka, vizážisty a fotografa. Výstupem byl kalendář sestavený z fotek účastnic. Projekt významně podpořil sebevědomí dospívajících slečen a motivoval je ke vzdělávání.

Zdravá pětka

V roce 2013 jsme se zapojili do projektu Nadačního fondu Albert a nabídli dětem z NRP odpoledne o zdravé výživě.

Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji

Díky tomuto projektu jsme mohli nabídnout sociálně aktivizační služby od října 2010 v pěti regionech a dvou plzeňských obvodech. Projekt významně podpořil program SAS a umožnil kontinuální práci s rodinami. Cílovou skupinou projektu byly rodiny s dětmi, mládež ve věku 15-26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí a trestné činnosti, etnické menšiny. Ukončení projektu bylo 30. 11. 2013 v obvodu ÚMO 3. Projekt byl úspěšný a podpořil celkem ve všech regionech 221 klientů.

Vánoční krabice

Od roku 2013 jsme každoročně jednou podpořených organizací v Plzeňském kraji. Do krabic od bot balí široká veřejnost dárky k Vánocům, ty se pak distribuují skrze klíčové pracovníky do rodin, kde by jinak Vánoce byly chudší.

Cesta k dobrému rodičovství

V rámci projektu proběhly 3 jednorázové besedy pro rodiče, současně se konaly dva běhy (jarní a podzimní) podpůrných rodičovských skupin, zahrnující 10 setkání v uzavřené skupině. S rodičovskými skupinami jsme začali v roce 2012 a osvědčily se. Důraz je kladen na prožitek v rámci modelových situací s využitím principů zážitkové pedagogiky. Využíváme principy svépomocných skupin, které navštěvují lidé s podobnými problémy, které chtějí řešit. Členové si předávají informace, poskytují si emocionální podporu i praktickou pomoc a obohacují společné zájmy. Projektu se zúčastnilo 56 osob, z nichž 35 se absolvovalo jednorázové besedy a 21 rodičovské skupiny. Projekt rodičovských skupin byl zařazen do Manuálu dobrých praxí Agentury pro sociální začleňování. V roce 2013 byl projekt podpořen Magistrátem města Plzně.

2012

Cesta k dobrému rodičovství aneb Táto, mámo, vnímej mě

Projekt byl realizován v roce 2012 a financován prostřednictvím MPSV Rodina. Uskutečnilo se 7 besed, z toho 3 v Plzni a 4 v regionálních pobočkách (Klatovy, Rokycany, Kralovice). Celkem besedy absolvovalo 62 účastníků, mezi nimiž byli jak rodiče či pěstouni, tak profesionálové, především učitelé. Účastníci se seznámili s principy demokratické výchovy. Mezi témata, o kterých jsme hovořili, patřila např. hranice ve výchově, komunikace, reakce na emoce druhých, vývojové úkoly a potřeby dětí, ale také právní rámec rodičovství. Besedy byly hodnoceny jako velmi přínosné a většina rodičů uvítala další možnost setkávání, na to jsme reagovali rodičovskými skupinami. Od září 2012 proběhlo 10 setkání odborně vedených, uzavřených podpůrných skupin, kde mohli rodiče (prarodiče, pěstouni...) otevřít aktuální problémy a situace, se kterými si doma nevědí rady. Mezi hlavní témata patřila: hranice ve výchově, (ne) zodpovědnost dětí, vzdor a poslušnost, komunikace (jak mluvit, aby nás děti poslouchaly), emoce (zvládání vlastních negativních emocí, přijímání emocí druhých lidí, empatie), odměny a tresty, předcházení problémům a konfliktům, ale i role muže a ženy v rodině, psychosomatické pozadí onemocnění či změna jako součást života.