Sociálně-právní ochrana dětí - NRP

STANDARD Č. 1 – Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

Kritérium 1a Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle, cílovou skupinu a zásady své činnosti, a to formou srozumitelnou cílové skupině, se kterou pracuje. Pověřená osoba má zveřejněn seznam činností, které vykonává na základě pověření.

Pověřená osoba seznamuje s posláním, cíli, cílovou skupinou, zásadami činnosti a seznamem činností vykonávaných na základě pověření prostřednictvím webových stránek organizace a prostřednictvím nástěnek v rámci jednotlivých míst výkonu.

1. Poslání aneb oblast působení organizace v rámci sociálně právní ochrany dětí:

Domus – Centrum pro rodinu, z. s., podporuje zájem a blaho dítěte včetně jeho práv za účelem vytvoření stabilního rodinného prostředí vedoucího k bezpečnému a podnětnému vývoji dítěte. A to prostřednictvím doprovázení náhradní rodiny. Nabízí odborné poradenství a pomoc při výchově a péči o děti vlastní i svěřené. Současně podporuje principy náhradní rodinné péče a zájemce, kteří by mohli být vhodnými náhradními rodiči.

2. Cíle:

Podpora náhradních rodičů v jejich rodičovských kompetencích

 • Zvyšování rodičovských kompetencí v rámci péče o svěřené dítě prostřednictvím doprovázení, vzdělávání a poskytováním odborné pomoci apod.
 • Náhradní rodiče rozumí specifickým potřebám dítěte a naplňují je.
 • Náhradní rodiče chápou, co je identita, rozvíjí jí i v návaznosti na důležitost vztahů s původní/vlastní rodinou.
 • Náhradní rodiče vytvářejí pro dítě bezpečné prostředí s co nejpevnějším vztahem.

Podpora dítěte v náhradní rodinné péči směřující k jeho rozvoji

 • Dítě žije v bezpečném a prostředí, které ho rozvíjí.
 • Dítě má možnost si vytvářet bezpečné vztahy.
 • Dítě má prostor pro vyjadřování myšlenek, pocitů, přání i potřeb.

Zvýšení informovanosti zájemců a žadatelů (i fyzických osob) v rozhodování související se svěřením dítěte do pěstounské péče či osvojení

 • Organizování a spolupodílení akcí na téma systém náhradní rodinné péče pro širokou veřejnost v rámci pasivních či aktivních akcí.
 • U žadatelů zvýšíme orientaci v systému náhradní rodinné péče.

3. Vymezení cílové skupiny:

 • zájemci o informace o náhradním rodičovství z ČR
 • žadatelé o pěstounskou péči a osvojení z ČR
 • osoby pečující a osoby v evidenci z území Plzeňského kraje a jim svěřené děti
 • dítě, které potřebuje pomoc při ochraně svého života a dalších jeho práv

4. Zásady

 • osobní přístup založený na důvěře
 • respekt k rodině a jejím potřebám
 • mezioborová spolupráce
 • jednání primárně s ohledem na zájem a blaho dítěte
 • profesionální a objektivní přístup
 • jednání v souladu s etickým kodexem sociálních pracovníků

5. Seznam činností

Organizace poskytuje služby v oblasti náhradní rodinné péče na základě Rozhodnutí o pověření k sociálně-právní ochraně dětí, a to Krajským úřadem Plzeňského kraje.    

V rámci pověření se zaměřuje na níže uvedené činnosti:    

 • pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou [§ 11 odst. 1 písm. c)]
  • svépomocné skupiny
  • kluby
  • přednášky
  • semináře
  • individuální vzdělávání
 • zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti [§ 40]
  • sociálně právní poradenství (vztahy mezi rodiči a dětmi, mezigenerační vztahy)
  • základní poradenství v oblasti zdraví a výživy
  • speciálně pedagogická diagnostika a poradenství
  • terapeutická práce s dítětem, jednotlivcem či rodinou
  • psychologické poradenství, psychologická diagnostika
 • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47 b) s osobou pečující či osobou v evidenci
  • podání informací o náhradní rodinné péči a jednotlivých právech a povinnostech vyplývajících z dohody organizace
 • poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče [§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c)]
  • poradenství/konzultace s osobami, kteří se chtějí stát náhradními rodiči
 • poskytování výchovné a poradenské péče osobám pečujícím, se kterými pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, včetně sledování výkonu pěstounské péče
  • poradenství poskytované náhradním rodičům v oblasti výchovy
  • pravidelná setkávání s osobami pečujícími a jejich dětmi v min. rozsahu 1 x za 2 měsíce
 • vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností [§ 19a odst. 1 písm. b), § 48 odst. 2 písm. g)]
  • osvěta v šíření myšlenky náhradního rodičovství
  • pořádání odborných konferencí
  • akce pro širokou veřejnost
 • vyhledávání dětí uvedených v § 2 odst. 2, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení, a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností [§ 19a odst. 1 písm. a), § 48 odst. 2 písm. h)]
  • mezioborová spolupráce