Sociálně-právní ochrana dětí - SAS

1. Poslání aneb oblast působení organizace v rámci sociálně právní ochrany dětí:

Organizace Domus – Centrum pro rodinu poskytuje podporu a pomoc rodinám s dětmi nacházejícími se v takové životní situaci, kterou samy vnímají jako nepříznivou a která má negativní vliv na zdravý vývoj dítěte.

Služby jsou poskytovány všem členům rodiny, kteří se chtějí a mohou podílet na řešení situace, a to prostřednictvím intenzivní spolupráce zaměřené zejména na hledání zdrojů uvnitř rodiny a zapojení odborníků, kteří mohou přispět k dosažení nejlepšího zájmu dítěte.

To vše za účelem vytvoření stabilního rodinného prostředí vedoucího k bezpečnému a podnětnému vývoji dítěte a pro spokojené a zdravé soužití všech členů rodiny.

Služby jsou poskytovány ve vybraných regionech Plzeňského kraje, v domácím prostředí, prostorách organizace nebo po domluvě i jinde, a to bezplatně, diskrétně a s respektem k možnostem a potřebám rodiny.

2. Cíle:

Podpora rodičů v jejich rodičovských kompetencích

 • Zvyšování rodičovských kompetencí v rámci péče o svěřené dítě prostřednictvím besed, svépomocných skupin, klubů, seminářů apod.
 • 50 % rodičů se naučí uspokojovat specifické potřeby svých dětí, jak v rodinách vlastních i náhradních. Současně se naučí využívat další služby organizace.
 • Ve 25 % spolupracujících rodin bude udržena min. stávající úroveň fungování.

Poskytování poradenství a odborné pomoci, která povede ke změně fungování rodinného systému:

 • U 75 % příjemců odborné pomoci nastaví pozitivní změny v jejich životě.
 • U 50 % příjemců pomoci dojde ke změně jejich chování.
 • U 25 % příjemců pomoci požádá o zprostředkování či poskytnutí jiné pomoci.

Stabilizace spolupráce organizace a rodiny:

 • 75 % rodin překoná krizi, které vedla ke spolupráci s organizací.
 • 75 % rodin bude po dobu delší rok spolupracovat s doprovázející organizací na upevňování vztahů v náhradní rodině.

3. Vymezení cílové skupiny:

 • Rodina s dítětem ve věku 0–18 let v krizové životní situaci, která má negativní vliv na zdravý vývoj dítěte z území Plzeňského kraje.
 • Dítě, které potřebuje pomoc při ochraně svého života a dalších jeho práv.

4. Zásady:

 • osobní přístup založený na důvěře
 • respekt k rodině a jejím potřebám
 • mezioborová spolupráce
 • jednání primárně s ohledem na zájem a blaho dítěte
 • profesionální a objektivní přístup
 • jednání v souladu s etickým kodexem sociálních pracovníků

5. Seznam činností doplněný o činnosti vyplývající z pověření organizace dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí:

 • výkon činností podle §10 odst. 1 písm. a), to je vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje [§6]
 • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě [§11 odst. 1 písm. a)]
  • odborná konzultace v rámci sociální práce s rodinou
  • psychologická diagnostika
  • pravidelné intervence v domácím prostředí/ v prostorách organizace
  • konzultace za účasti odborníka a rodiny (psycholog, speciální pedagog, právník apod.)
  • individuální plán zaměřený na podporu rodičovských kompetencí vycházející z potřeb
  • jednotlivých členů a možností pečujících osob
  • terapeutická práce s dítětem
  • psychoterapeutická práce
 • poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené [§11 odst. 1 písm. b)]
  • odborná konzultace
  • rodičovské skupiny
  • zprostředkování odborné pomoci s ohledem na individuální potřeby dítěte včetně
  • psychologické diagnostiky
 • pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou [§11 odst. 1 písm. c)]
  • svépomocné skupiny
  • rodičovské skupiny
  • kluby
  • přednášky
  • besedy
  • semináře
 • činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku [§ 31 a 32]
  • akce pro širokou veřejnost
  • akce pro rodiny spolupracující s organizací
  • volnočasové aktivity pro děti
  • výtvarně kreativní odpoledne zaměřená na jednotlivé vlivy
 • zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti [§ 40]
  • sociálněprávní poradenství (vztahy mezi rodiči a dětmi, mezigenerační vztahy)
  • poradenství v oblasti zdraví a výživy
  • speciálně pedagogická diagnostika
  • psychoterapeutická práce s rodinou vlastní a náhradní
  • rodičovské skupiny
  • psychologické poradenství, psychologická diagnostika
  • sociálně terapeutické skupiny pro děti i rodiče
  • terapeutická práce s dítětem či rodičem vlastním, náhradním
  • asistované kontakty