Často kladené dotazy

Obecné

Líbí se mi, co jako organizace děláte. Mohu já sám/sama nějak pomoci?

Děkujeme, že s námi chcete pomáhat. Pokud máte zájem nás podpořit finančně, je možné dar odeslat na účet organizace 43-5193300247/0100, případně zde naleznete QR kód. Rádi poskytneme potvrzení o daru. Pokud chcete darovat věc materiálního charakteru, kontaktuje nás, prosím, na telefonním čísle 602 278 866.

NRP

Mám si vybrat doprovázející organizaci. Jak mám postupovat?

Kontaktujte nás na telefonním čísle 602 278 866, nebo oslovte přímo jednu z pracovnic náhradní rodinné péče (kontakty). Společně si domluvíte tzv. prvokontakt. Ten se zpravidla uskuteční na pro vás nejbližší pobočce organizace. Na tomto setkání budete seznámeni s podmínkami spolupráce – s obsahem Dohody o výkonu pěstounské péče i s dalším postupem.

Bydlím mimo Plzeňský kraj, můžu si vás i tak zvolit jako svou doprovázející organizaci?

Bohužel ne, působíme pouze v Plzeňském kraji.

Co je to Dohoda o výkonu pěstounské péče?

Jedná se o veřejnoprávní smlouvu uzavíranou mezi doprovázející organizací a pěstounem/poručníkem na základě souhlasu vydaného příslušným OSPOD. Na uzavření této dohody vám ze zákona běží 30denní lhůta od nabytí právní moci rozsudku/usnesení o svěření dítěte do pěstounské/poručenské péče, nebo od data vystavení vyjádření, že o dítě fakticky pečujete, máte-li zároveň podán návrh na jeho svěření do vaší pěstounské péče. Toto vyjádření vystavuje místně příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Jaká práva a povinnosti mně plynou z uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče?

Práva a povinnosti vyplývající z Dohody o výkonu pěstounské péče jsou dány zákonem. Uzavřením dohody získáváte například možnost bezplatného vzdělávání, nárok na odbornou pomoc, finanční příspěvek na odlehčení a mnoho dalšího. Z dohody vám plynou také určité povinnosti. Uzavřením dohody zároveň získáte svou „doprovázející“ pracovnici, která vám pomůže vaše práva naplňovat a bude vás podporovat v plnění zákonem stanovených povinností. Se vším vás rádi podrobně seznámíme na společném setkání.

Kdo je doprovázející pracovnice?

Doprovázející pracovnice spolupracuje s rodinou po dobu trvání Dohody o výkonu pěstounské péče, nejdéle do té doby, kdy svěřené dítě dovrší 18 let věku. Rodinu navštěvuje minimálně každé dva měsíce, v případě potřeby častěji. Pro dítě i náhradní rodinu je partnerem v řešení problémů, zprostředkovává odbornou pomoc a mapuje průběh pěstounské péče. Každých šest měsíců píše zprávu o spolupráci s rodinou a odesílá ji příslušnému OSPOD.

Ze zákona mám povinnost se vzdělávat v oblasti péče o dítě.  Jak mi s tím můžete pomoci?

Náhradní rodinná péče má svá specifika, proto vzdělávání koncipujeme tak, abychom pomohli náhradním rodičům co nejlépe porozumět svěřenému dítěti, a tím mu i zajistit nejlepší možnou péči. Snažíme se reagovat na individuální potřeby pečující osoby, a proto nabízíme široké spektrum forem vzdělávání (online, prezenční, pobytové nebo individuální) odrážející aktuální potřeby rodiny.

Chci změnit doprovázející organizaci, jak mám postupovat?

Osoba pečující může Dohodu o výkonu pěstounské péče vypovědět kdykoli bez udání důvodu. Ta zanikne k poslednímu dni kalendářního pololetí, ve kterém byla vypovězena nebo ve kterém bylo dohodnuto její zrušení. Písemná výpověď musí být stávající doprovázející organizaci doručena nejpozději 30 dnů před koncem kalendářního pololetí. Mějte na paměti svou zákonnou povinnost, a to ve lhůtě 30 dnů uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče s jinou doprovázející organizací.

Doprovázíte také pěstouny na přechodnou dobu?

Ano, doprovázíme rovněž tzv. pěstouny na přechodnou dobu. Podporu doprovázející organizace čerpají tito pěstouni i během tzv. pohotovosti nebo v průběhu regenerační lhůty. Doprovázející pracovnice je jim i v této době k dispozici například pro zprostředkování odborné pomoci, supervize apod.

Jaký je rozdíl mezi zprostředkovanou a nezprostředkovanou pěstounskou péčí.

Pěstounská péče se dělí na dvě kategorie – pěstounskou péči zprostředkovanou a nezprostředkovanou. Zprostředkovaný pěstoun je takový, který prošel tzv. procesem zprostředkování. V praxi to znamená, že tento pěstoun absolvoval přípravu pěstounů ve výši 48 hodin (resp. 72 hodin u pěstounů na přechodnou dobu) a pečuje o „cizí“ dítě. Zprostředkovaný pěstoun pobírá tzv. odměnu pěstouna, ze které se odvádí daň z příjmu a automaticky zakládá účast na sociálním a zdravotním pojištění. Oproti tomu nezprostředkovaný pěstoun je zpravidla osoba dítěti příbuzná či blízká. Pobírá tzv. příspěvek při pěstounské péči. V tomto případě se jedná o dávku, která nepodléhá zdanění. Aktuální částky naleznete například zde.

Mám jako nezprostředkovaný pěstoun nárok na to, aby za mě stát odváděl sociální a zdravotní pojištění?

Pokud jste se stali pěstouny před 1. 1. 2022, máte na státem hrazené zdravotní pojištění nárok po celou dobu trvání pěstounské péče. Neděje se tak ale automaticky. Je třeba si na příslušném ÚP vyžádat potvrzení a toto následně doložit zdravotní pojišťovně. Pokud jste se stali pěstounem po tomto datu, může vám zdravotní pojištění stát hradit po dobu dvou let od svěření dítěte do pěstounské péče. Pro účely důchodového pojištění se pěstounská péče započítává jako náhradní doba pojištění, ovšem rovněž maximálně po dobu dvou let. Potvrzení o náhradní době pojištění vám vydá příslušný ÚP.

Pomáháte pěstounům při plánování kontaktů dětí s rodiči?

Ano, kontakt s rodiči je jednou z mnoha oblastí, se kterými rodinám pomáháme. V případě potřeby pomáháme nejen s domluvou a samotným zprostředkováním kontaktu, ale vždy děláme maximum pro to, aby byl kontakt dítěte s rodiči nebo jinými příbuznými pro všechny účastníky co nejpříjemnější a aby byl sledován zájem dítěte. Pokud je to nezbytné, na pobočkách organizace máme vhodně zařízené prostory například i pro uskutečňování asistovaných kontaktů.

Nastala situace, kdy dlouhodobě pečuji o dítě, které není biologicky mé. Co bych měl/a udělat?

Kontaktujte nás na telefonním čísle 602 278 866, pomůžeme vám se ve vaší situaci zorientovat a naplánovat potřebné kroky.

Uvažuji o tom, že bych se stal/a pěstounem/pěstounkou. Mohu u vás získat více informací?

Ano, součástí našich služeb je i poradenství pro (potenciální) zájemce o pěstounskou péči. V případě, že vás toto téma zajímá, kontaktuje nás na telefonním čísle 602 278 866.

Co je to respitní péče?

Jedná se o tzv. odlehčovací službu pro náhradní rodiče, kdy zájmem je odpočinek pečující osoby. Organizace každý kalendářní rok finančně přispěje dítěti v pěstounské péči staršímu dvou let například na tábor, soustředění, školní lyžařský výcvik apod. Respitní péči je u nás možné čerpat také v rámci pobytového vzdělávání pro pečující osoby, během kterého pracovnice DOMUS zajišťují herní program pro děti, nebo formou letních „příměstských“ dnů.

Pořádáte nějaké respitní akce pro děti v pěstounské péči?

V letních prázdninových měsících každoročně pořádáme tzv. letní respitní program. V rámci pobytového vzdělávání rovněž zajišťujeme respitní programy – u týdenního pobytu formou celotáborové hry, u kratších pobytů pak formou herních a tvůrčích aktivit.

Chci podat stížnost, jak to mohu udělat?

Stížnost můžete podat prostřednictvím záznamového formuláře. Ten je možné zaslat buď elektronicky na e-mail domus@domus-cpr.cz, nebo poštou na sídlo organizace Černická 617/7, 301 00 Plzeň. Podrobné informace o podávání stížnosti a procesu jejich vyřízení naleznete zde.

SAS

Dostali jsme doporučení s vámi spolupracovat od sociální pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Co mám dělat a jak bude spolupráce probíhat? 

Kontaktovat nás můžete na telefonicky na čísle 602 278 866, případně nám můžete zaslat SMS zprávu či zprávu přes WhatsApp. Je dobré už v prvotním kontaktu sdělit co vás trápí. Poté vás kontaktuje sociální pracovnice, která si s vámi sjedná schůzku v organizaci, případně ve vašem místě bydliště. Společně proberete vaše potřeby a stanovíte cíl spolupráce.

Kde budou schůzky probíhat?

Schůzky probíhají buď v místě bydliště, nebo na pobočkách organizace DOMUS v Plzni, Rokycanech, Dobřanech, Klatovech či Tachově. Kontakty a adresy jednotlivých poboček naleznete zde.

Spolupracujete s OSPOD?

S orgánem sociálně-právní ochrany dětí spolupracujeme v případě, že přicházíte na základě jejich doporučení. V jiných případech spolupracujeme ze zákonných důvodů např. v případě zanedbávání, zneužívání, týrání dítěte apod. 

Je tato služba zdarma?

Veškeré poskytované služby v rámci programu Sanace rodiny jsou zdarma.

V čem mi můžete pomoci?

Nabízíme široké spektrum služeb, které zahrnují zvyšování rodičovských a výchovných kompetencí tak, abyste se v roli rodiče cítili jistější, otázku bydlení, doprovodu na úřady, zajištění dávek státní sociální podpory, pomoc a podporu v rámci vzdělávacího procesu vašich dětí včetně komunikace se školou. Zaměřujeme se na otázky spojené s finančním hospodařením, volným časem vašich dětí apod. Veškeré oblasti spolupráce jsou uvedeny v rozsahu služeb (hypertextový odkaz).

Chci podat stížnost, jak to mohu udělat?

Stížnost můžete podat prostřednictvím záznamového formuláře. Ten je možné zaslat buď elektronicky na e-mail domus@domus-cpr.cz, nebo poštou na sídlo organizace Černická 617/7, 301 00 Plzeň. Podrobné informace o podávání stížnosti a procesu jejich vyřízení naleznete zde.

ODBORNÉ SLUŽBY

Chci začít spolupracovat s vaší organizací, co mám dělat a jak bude spolupráce probíhat?

Kontaktovat nás můžete na telefonicky na čísle 602 278 866, případně nám můžete zaslat SMS zprávu či zprávu přes WhatsApp. Je dobré už v prvotním kontaktu sdělit, za jakým účelem byste chtěli spolupráci navázat. Poté vás kontaktuje konkrétní odborná pracovnice, která si s vámi sjedná schůzku v organizaci a společně se domluvíte na možnostech spolupráce. 

Je tato služba zdarma nebo budu muset něco platit?

Odborné služby jsou obvykle poskytovány zdarma. U terapeutických skupin se můžete setkat s tzv. zápisným. Jedná se o jednorázovou částku, kterou potvrzujete svoji účast a přispíváte na materiál, odměny a další mimořádné náklady.

Jak často a kde se budeme potkávat?

Konzultace probíhají obvykle na pobočce v Plzni, výjimečně na jiných pobočkách organizace. Četnost schůzek se domlouvá individuálně dle potřeb klienta a časových možností odborných pracovnic.

Chci podat stížnost, jak to mohu udělat?

Stížnost můžete podat prostřednictvím záznamového formuláře. Ten je možné zaslat buď elektronicky na e-mail domus@domus-cpr.cz, nebo poštou na sídlo organizace Černická 617/7, 301 00 Plzeň. Podrobné informace o podávání stížnosti a procesu jejich vyřízení naleznete zde.

ASISTOVANÉ KONTAKTY

Máme soudně nařízené asistované kontakty. Co máme dělat a jak bude vše probíhat?

Kontaktovat nás můžete na telefonním čísle 602 278 866. Pokud máte kontakty nařízeny soudně, obvykle bývá dán konkrétní den i čas, kdy by měly kontakty probíhat. Pracovnice, která bude zajišťovat průběh kontaktu, si s vámi domluví osobní schůzku ještě před konáním prvního kontaktu, na níž budou domluvena pravidla kontaktů. Zároveň vás seznámí s průběhem kontaktů, na kontakt připraví i ostatní osoby včetně dětí, které budou kontaktu přítomny.

Je možné uskutečnit asistované kontakty i na základě dohody mezi rodiči?

Ano, službu lze poskytnout i na základě dohody uzavřené mezi rodiči.

Nechci se potkávat s matkou/otcem nezletilého, je to možné?

Ano, je možné podmínky kontaktu přizpůsobit vašim individuálním potřebám, ovšem vždy v zájmu dítěte. 

Je tato služba zdarma nebo budu muset něco platit?

Služba je poskytována zdarma.

Kde asistované kontakty probíhají?

Asistované kontakty probíhají nejčastěji v prostorách organizace DOMUS. Na základě dohody rodičů a pracovnice se mohou uskutečnit i mimo prostory organizace.  

Jakou roli má pracovnice na asistovaném kontaktu?

Pracovnice je koordinátorkou kontaktu a osobou, která dohlíží na dodržení domluvených pravidel a na to, aby kontakt proběhl vždy s ohledem na zájem dítěte. Pracovnice rovněž vede veškerou komunikaci s dítětem, se zákonnými zástupci, OSPOD a osobou, která má zájem o kontakt. Pracovnice je přítomna po celou dobu asistovaného kontaktu. Poskytuje podporu všem zúčastněným a zajišťuje, aby se všichni cítili bezpečně. Povzbuzuje osobu, která má zájem o kontakt, při tvorbě programu na asistované kontakty, průběžně je vyhodnocuje. Je-li to v zájmu dítěte, snaží se o podporu při nalezení dohody pro uskutečňování neasistovaných kontaktů. Rovněž vypracovává zprávu o průběhu kontaktů, je-li o to požádána např. soudem či orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

Kdo je na asistovaných kontaktech přítomen?

Na asistovaných kontaktech jsou přítomny tyto osoby: pracovnice, která zajišťuje bezpečný průběh kontaktů, dítě/děti a osoba, která má zájem o kontakt. K setkání lze přizvat i sociálního pracovníka OSPOD či psycholožku organizace. Účast dalších osob při kontaktu je s ohledem na zájem dítěte stanovena soudním rozhodnutím, popř. dohodou pečující a nepečující osoby.

Chci podat stížnost, jak to mohu udělat?

Stížnost můžete podat prostřednictvím záznamového formuláře. Ten je možné zaslat buď elektronicky na e-mail domus@domus-cpr.cz, nebo poštou na sídlo organizace Černická 617/7, 301 00 Plzeň. Podrobné informace o podávání stížnosti a procesu jejich vyřízení naleznete zde.

Nenašli jste, co jste hledali? Kontaktujte nás na telefonním čísle 602 278 866 nebo na e-mailu domus@domus-cpr.cz. Vaše dotazy rádi zodpovíme.