Mgr. Pavla Kučerová

Koordinátorka programu náhradní rodinné péče, sociální pracovnice, lektorka programu Triple P

Pavla Kučerová vystudovala bakalářský obor sociální práce a magisterský obor psychologie a český jazyk na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2016 pak úspěšně ukončila magisterské studium oboru sociální práce na VŠZSP sv. Alžběty. Při studiu pracovala jako lektorka primární protidrogové prevence na základních školách. Zúčastnila se řady kurzů, z nichž ji nejvíce ovlivnil kurz Respektovat a být respektován, který jí ukázal směr pro práci nejen s jejími vlastními dětmi. Poté absolvovala kurz Zkušenosti s respektováním, který je postaven na prožívání situací s následnou reflexí, což umožňuje jak hlubší porozumění sobě i druhým, tak i efektnější získávání nových dovedností. V roce 2014 absolvovala program PRIDE, komplexní vzdělávací systém zaměřený na dlouhodobou podporu a provázení náhradních rodičů a zvyšování jejich kompetencí. Za velmi důležitou ve svém osobním rozvoji vidí účast na odborných seminářích a kurzech. Absolvovala řadu kurzů týkajících se problematiky náhradní rodinné péče a příbuzenské pěstounské péče, dále kurzy Základy facilitace, Rozvoj emoční inteligence u dětí, Problematika úzkosti a úzkostných poruch, Sexualita a vztahy lidí s postižením, kurz Krizové intervence pro sociální pracovníky a mnoho dalších. Dále absolvovala stáž v Dětském diagnostickém ústavu a Středisku výchovné péče v Plzni. Od roku 2022 působí jako lektorka pozitivního rodičovství – programu Triple P. V organizaci pracuje jako doprovázející pracovnice náhradních rodin od roku 2013.

 Eliška Bednářová, DiS.

Sociální pracovnice

Eliška Bednářová vystudovala obor sociální práce a sociální pedagogika na Vyšší odborné škole zdravotnické v Plzni. V rámci studia absolvovala praxi ve Stacionáři pro dospělé, Domově pro osoby se zvláštním režimem a v dětské skupině. Dále se aktivně zapojovala do dobrovolnických aktivit – spolupracovala například s organizací ProCit, pomáhala při prodeji výrobků klientů s mentálním postižením atd. Práce s dětmi ji baví a velmi naplňuje. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu působí od března roku 2024.

Bc. Kristýna Deckerová

Sociální pracovnice, koordinátorka programu Triple P

Kristýna Deckerová vystudovala bakalářský obor sociální práce na univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Před započetím studia i po jeho ukončení se věnovala práci se seniory. Následně působila na pozici sociální pracovnice v azylovém domě, kde poskytovala pomoc a podporu jednotlivcům i rodinám, jež se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Pěstounské rodiny doprovází od září 2020, kdy začala pracovat v organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu. Od té doby se v této oblasti nadále vzdělává a rozšiřuje si své znalosti. Vyjma pozice sociální pracovnice programu Náhradní rodinné péče druhým rokem vykonává rovněž pozici koordinátorky Programu pozitivního rodičovství (Triple P), který byl v doprovázející organizaci poprvé spuštěn v říjnu 2022 za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

Mgr. Štěpánka Hájková

Sociální pracovnice, metodik

Štěpánka Hájková vystudovala bakalářský obor sociální a kulturní antropologie na Západočeské univerzitě v Plzni, následně pak magisterský obor sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Absolvovala řadu odborných konferencí a kurzů týkajících se problematiky náhradní rodinné péče, dále kurzy Základy facilitace, Rozvoj emoční inteligence u dětí, Problematika úzkosti a úzkostných poruch, Psychiatrické minimum, Syndrom CAN v praxi, Asertivita, Práce s traumatem a krizová intervence, Základy koučování, kurzy zaměřené na komunikaci s různými cílovými skupinami a mnoho dalších. V organizaci působí od roku 2013, nejprve při studiu vysoké školy doučovala dětské klienty programu Sanace rodiny, následně pracovala jako sociální pracovnice programu Sanace rodiny, od roku 2016 do 2019 působila jako sociální pracovnice a koordinátorka programu Náhradní rodinné péče. V letech 2019 až 2024 čerpala rodičovskou dovolenou. Od května 2024 opět pracuje jako sociální pracovnice programu Náhradní rodinné péče a nově také jako metodik organizace, jelikož ji mimo práci s lidmi naplňuje i administrativa spojená s výkonem sociální práce.

Mgr. Marta Kadlecová

Sociální pracovnice

Marta Kadlecová vystudovala bakalářský obor sociální práce na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a následně magisterský obor sociální politika a sociální práce na téže fakultě. V organizaci působí od roku 2013. Mezi lety 2019–2023 čerpala rodičovskou dovolenou. Ve své práci se zaměřuje na podporu rodin s dětmi v oblasti náhradní rodinné péče. Absolvovala program PRIDE, komplexní vzdělávací systém zaměřený na dlouhodobou podporu a provázení náhradních rodičů a zvyšování jejich kompetencí. Následně se účastnila dalších kurzů v oblasti sociální práce zaměřených na náhradní rodinnou péči, příbuzenskou pěstounskou péči, kontakty dětí s osobami blízkými či vedení rozhovoru s dítětem. Vzdělání si rozšířila o kurz práce s terapeutickými kartami či knihou života. Absolvovala vzdělávací program využití krizové intervence v sociální práci, kurz základů facilitace, kurz psychiatrického minima rozšířený o práci s klientem s hraniční poruchou osobnosti a kurz komunikace s člověkem s depresí. Během působení v organizaci se účastnila několika odborných konferencí a seminářů se zaměřením na rodičovství a podporu rodiny v tíživých životních situacích.

Bc. Martina Kryslová

Doprovázející pracovnice

Martina Kryslová vystudovala bakalářský obor psychologie se zaměřením na vzdělávání na Západočeské univerzitě v Plzni. Během studia se zapojila jako lektorka do projektu zaměřujícího se na seberozvoj a zdokonalení sociálních dovedností dospívajících dívek v neziskové organizaci ARTEDA. Během rodičovské dovolené docházela na výpomoc do klubu dětí s domácím vzdělávání, kde pracovala s dětmi mladšího školního věku. Od září 2023 nastoupila do výcviku v integrativní psychoterapii Skálova institutu. V organizaci DOMUS pracuje od října 2023 jako doprovázející pracovnice pěstounů.

 Květa Langová, DiS.

Sociální pracovnice

Květa Langová pracovala původně ve výstavnictví a posléze v médiích. Už během této profesní dráhy se intenzivně věnovala sociální problematice. Tento dlouhodobý zájem ji dovedl poté, co vychovala dva syny, ke studiu oboru sociální práce a sociální pedagogika na VOŠ zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií v Plzni. V roli sociální pracovnice má zkušenosti s prací s biologickými rodinami s dětmi, měla též v roli pedagoga a v roli dobrovolníka příležitost pracovat s dětmi mladšího školního věku. V minulosti absolvovala např. dvouletý vzdělávací cyklus Via aperta s klíčovou disciplínou sociálně psychologický výcvik, doplněný tréninkem efektivní komunikace, kurz Jazyková výbava žáků hovořících romsky / romským etnolektem, vzdělávací program věnovaný problematice diskriminace seniorů a ageismu. V naší organizaci pracuje od října 2018, v programu Náhradní rodinné péče se věnuje zejména rodinám z Plzně a Rokycan.

Mgr. Lucie Parlásková

Doprovázející pracovnice

Lucie Parlásková vystudovala bakalářský obor veřejné zdravotnictví na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni a magisterský obor ochrana obyvatelstva – civilní nouzová připravenost na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Během studia se zaměřovala na hygienu dětí a mladistvých. Prošla programem PRIDE, komplexním vzdělávacím systémem zaměřeným na dlouhodobou podporu a provázení náhradních rodičů a zvyšování jejich kompetencí. V rámci dalšího vzdělávání se zúčastňovala workshopů zaměřených na individuální potřeby dětí a práci s jejich traumaty. Zároveň absolvovala odbornou stáž u vězeňské služby, v oblasti pedopsychiatrie a sexuologické léčby. Před porodem syna se aktivně zabývala problematikou pěstounské péče na přechodnou dobu, ve které se hodlá rozvíjet i nadále. Ve své práci poskytuje pěstounským rodinám služby a podporu, jež potřebují pro posilování bezpečných a výchovných vztahů, které s sebou nesou předpoklad celoživotního trvání.

Mgr. Eva Plevková

Sociální pracovnice

Eva Plevková vystudovala obory sociální politika a sociální práce a žurnalistika na Masarykově univerzitě v Brně, magisterský stupeň sociální práce pak na Západočeské univerzitě v Plzni. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu pracuje od října 2015, v rámci náhradní rodinné péče doprovází rodiny z celého Plzeňského kraje. Za léta strávená v sociální oblasti prošla řadou vzdělávacích kurzů zaměřených zejména na práci s rodinou a dětmi, mimo jiné absolvovala výcvik Narativní práce s dětským traumatem a vzdělávací programy Využití krizové intervence v sociální práci a Inovativní postupy v práci s rodinou dítěte umístěného v pěstounské péči. Moderuje případové konference a je zapsána v seznamu administrátorů rodinných konferencí pro Českou republiku. Práce s pěstounskými rodinami i výchova vlastních dcer jsou pro ni neustálým zdrojem vlastního rozvoje.

Bc. Zdislava Rodová

Sociální pracovnice

Zdislava Rodová vystudovala bakalářský obor sociální pedagogika na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Před tímto studiem pracovala v oblasti školství jako mistrová odborné výchovy učňů a jako učitelka odborných předmětů na rodinné škole. Již v minulosti měla zájem o práci v sociální oblasti. Absolvovala 200 hodin sebezkušenostního skupinového psychoterapeutického výcviku v rámci nabídky Institutu aplikované psychoanalýzy na Psychoanalytické klinice v Opočně. I nadále si chce rozšiřovat svou odbornost v oblasti práce s náhradními rodinami. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu pracuje od června 2015 jako sociální pracovnice pro oblast Plzeň.

Bc. Lucie Sikytová

Doprovázející pracovnice

Lucie Sikytová vystudovala bakalářský obor veřejná správa – právní specializace na Západočeské univerzitě v Plzni. Má přímé zkušenosti s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, s vývojovou dysfázií, ADHD, s afektivními paroxysmálními záchvaty, idiopatickou epilepsií. Absolvovala vzdělávací program zaměřený na pozitivní rodičovství Triple P. Práce s dětmi a rodinami ji baví a do budoucna by se ráda dále vzdělávala a rozšiřovala své znalosti v oblasti náhradní rodinné péče.

Mgr. Eliška Šimková

Sociální pracovnice

Eliška Burdová vystudovala bakalářský obor ergoterapie na Západočeské univerzitě v Plzni. Tomuto oboru se poté věnovala necelé tři roky v Rehabilitační nemocnici Beroun. Při svém zaměstnání si chtěla rozšířit své znalosti, a tak začala studovat kombinovaně magisterské studium speciální pedagogiky na Karlově Univerzitě v Praze. Od září 2019 pracuje v organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu, v programu Náhradní rodinné péče. Od srpna 2023 se pak zapojila také do projektu Komplexní program vedoucí ke zlepšení postavení osob opouštějících náhradní rodinnou péči v Plzeňském kraji. V průběhu své praxe se vzdělávala nejen v oblasti pěstounské péče, ale začala se věnovat také vedení případových konferencí, absolvovala kurz mediace. Práce s rodinami ji baví a naplňuje.

 Eliška Šrámková, DiS.

Sociální pracovnice

Eliška Šrámková vystudovala obor sociální práce a sociální pedagogika na Vyšší odborné škole zdravotnické v Plzni. V rámci studia absolvovala praxi v Dětském centru, Domově pro osoby se zdravotním postižením, Psychiatrické klinice ve FN Lochotín a v mnoha dalších organizacích. Dříve pracovala v Dětském domově Trnová jako sociální pracovnice. V minulosti působila i jako lektorka dětské jógy, práce s dětmi ji velmi baví. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu působí od ledna roku 2023.

Bc. Lucie Trávníčková

Sociální pracovnice

Lucie Trávníčková vystudovala bakalářský obor sociální pedagogika na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Oblast náhradní rodinné péče ji zaujala již během studia, zvolila si ji i jako téma své bakalářské práce. Mimo sociální práci ji baví i samotná práce s dětmi, což využila během svého předchozího zaměstnání ve školství. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu je zaměstnaná od března 2018. Za tu dobu absolvovala množství vzdělávacích kurzů a seminářů, jako například Inovativní postupy v práci s rodinou dítěte umístěného v pěstounské péči, Práce s impulzivním chováním a ADHD, Závislost na sociálních sítích, počítačových hrách, pornografii a jiné nelátkové závislosti, aj. Kromě pozice sociální pracovnice zastává v organizaci také pozici metodičky v projektu Komplexní program vedoucí ke zlepšení postavení osob opouštějících náhradní rodinnou péči v Plzeňském kraji. Od roku 2022 se Lucie v organizaci věnuje i grafice, marketingu a správě sociálních sítí. I v této oblasti se dále vzdělává – v roce 2023 absolvovala kurz Marketing v sociální práci a dlouhodobý kurz Manažer pro internetové projekty.

Mgr. Kateřina Vaňková

Doprovázející pracovnice

Kateřina Vaňková vystudovala bakalářský obor psychologie na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích, navazující magisterský titul získala na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Při studiu absolvovala praxi v pedagogicko-psychologické poradně Strakonice a ve Výchovném ústavu a středisku výchovné péče v Jindřichově Hradci. Ve své práci se zaměřuje na podporu rodin s dětmi v náhradní rodinné péči. Baví ji i samotná práce s dětmi. Do budoucna si chce dále rozšiřovat svou odbornost v oblasti práce s náhradními rodinami. V organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu je zaměstnaná od dubna 2019.