Poradenství

V rámci poradenství nabízíme řadu odborných služeb. Většina z nich cílí na podporu rodin s dětmi, ale některé jsou určené i pro jednotlivce. Do programu poradenství patří:

Zájemci o služby mohou kontaktovat naši virtuální recepci na telefonním čísle 602 278 866 nebo prostřednictvím e-mailu na info@domus-cpr.cz.

Délka jedné konzultace bývá zpravidla 60 minut. Služby jsou poskytovány zdarma.

Sociálně-terapeutická podpora

Individuální terapie

Individuální terapii poskytujeme dětem i dospělým osobám, a to vždy samostatně. Pomáhá jim zvládnout složité životní situace, u kterých mají často pocit, že už na ně sami nestačí.

 • Čelíte tíživé životní situaci?
 • Cítíte, že potřebujete v životě změnu?
 • Zdá se vám, že se se svými starostmi točíte v kruhu?
 • Míváte někdy pocit, že svými problémy příliš zatěžujete své blízké?
 • Trpíte chronickou, dlouhou dobu zatěžující a stále se vracející nemocí?
 • Chcete do hloubky pochopit příčinu vašich potíží?
 • Zajímáte se o seberozvoj?

Nebuďte v náročném životním období sami bez pomoci. V terapii využíváme integrativní přístup, tedy kombinaci různých terapeutických technik a směrů k řešení problémů klienta a ke změně jeho psychického stavu. Pro každého klienta jsou vybírány vhodné psychoterapeutické techniky individuálně dle jeho potřeb. Mezi nejčastější námi používané psychoterapeutické techniky patří kromě podpůrného rozhovoru také práce s terapeutickými kartami, sandtray terapie, výtvarné techniky či technika vision board (tvorba plakátu se svými sny a cíli) a další.

Rodinná terapie

Rodinná terapie se nedívá na klienta jako na jednotlivce, ale jako na součást konkrétního rodinného systému, kde se všichni navzájem ovlivňují. Změna u jednoho člena vyvolá změnu v celém systému. Rodinná terapie tak pracuje s více členy rodiny, zaměřuje se například na změnu ve způsobu vzájemné komunikace, na vztahy mezi členy rodiny, na příčiny a důsledky problémů, hledá a posiluje vlastní zdroje rodiny apod. Rodina získává bezpečný prostor, kde její členové mohou probrat co je trápí a společně hledat cestu z obtížné životní situace, ve které nemusí být sami, a mohou využít podporu zkušených odborníků.

Sandtray terapie – terapie hrou v písku

Jedná se o diagnosticko-terapeutickou projektivní metodu, která využívá práci s pískem a figurkami a umožňuje silné prožitky bez zbytečných slov. Vlastníma rukama vytvořený svět uvnitř pískoviště pomáhá nalézat nový náhled na situaci člověka. Klient může poznat, proč se mu některé situace opakují a jak je možné je změnit. Dokáže vidět své možnosti a odkrýt svá přání. Vše, co se na pískovišti děje, je zcela v rukou klienta. Vyškolený terapeut jen popisuje to, co vidí, a klade otázky, které umocňují dynamiku celého procesu.

Se sandtray se pracuje převážně individuální formou, ale umožňuje i skupinové formy práce. Nejčastější klientelou jsou děti, které prožily nějakou traumatickou událost, dále děti a dospělí, kteří mají obtíže v oblastech verbální komunikace, problémy ve vztazích atd.

S čím může sandtray terapie pomoci?

 • se strachem, úzkostí, plačtivostí
 • zlobou a agresivním chováním
 • psychickými následky týrání
 • zneužíváním
 • kousáním nehtů a případně dalšími zlozvyky
 • nočním pomočováním
 • vyrovnáním se se ztrátou
 • rodinnými problémy
 • šikanou (jak u dětí, tak dospělých)
 • vztahovými záležitostmi (např. sourozenecké vztahy, partnerské vztahy)

Snoezelen

Snoezelen je jedinečný koncept, který spojuje stimulaci všech smyslů, relaxaci a terapeutické prvky. Poskytne vám únik od každodenního stresu a podpoří celkové duševní a fyzické zdraví. Speciálně upravené prostředí obsahuje barevná světla, projekci, zvukové efekty, aromaterapii i hmatové podněty. Ty jsou pečlivě kombinovány tak, aby vytvořily harmonický a klidný prostor.

Metoda má široké využití v terapii. Pomáhá zlepšovat koncentraci, podporuje relaxaci těla a přispívá k celkovému zlepšení psychického stavu. Je určena zejména pro osoby s vývojovými poruchami, s mentálním, tělesným nebo vícenásobným postižením, s poruchou autistického spektra, poruchami chování a učení, s psychickými poruchami, traumatickým poraněním mozku, pro osoby s demencí a pro chronicky nemocné pacienty. 

Krizová intervence

Poskytujeme akutní jednorázovou krizovou intervenci jako psychologickou pomoc pro klienty, kteří se ocitnou v obtížných či emočně tíživých životních situacích (např. ztráta blízké osoby) a nejsou schopni tuto situaci zvládnout sami. Může navazovat dlouhodobější poskytování podpůrné psychoterapie k vyrovnání se s náhlou životní změnou či ztrátou.

Psychologické poradenství

Psychologické poradenství je určeno pro jednotlivce, partnerské páry nebo celé rodiny, které zažívají obtížné životní situace nebo dlouhodobou krizi. Psycholog vám pomůže lépe porozumět vaší situaci a poskytne vám podporu v hledání řešení problému.

 • Cítíte, že se potřebujete poradit o svých problémech a starostech s odborníkem?
 • Máte pocit, že již nejste schopni svou situaci řešit sami?
 • Potřebujete slyšet nezaujatý názor odborníka?
 • Potřebujete své problémy pojmenovat a ujasnit si, jaké řešení je pro vás to nejlepší?
 • Potřebujete se někomu svěřit?

Situace, ve kterých se na nás můžete obrátit:

Osobní problémy: závislosti, psychosomatické potíže, strachy, úzkosti, nesoustředěnost, ztráta motivace, nespokojenost, pocity viny, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, hledání genderové identity, vyrovnávání se se ztrátou svého blízkého aj.

Rodinné a partnerské problémy: problémy v rodinném soužití, partnerské konflikty, sourozenecká rivalita, mezigenerační spory

Problémy vašich dětí: výchovné poradenství pro rodiče, psychologická pomoc dětem v obtížné situaci (např. nízké sebevědomí, trápení se školou, vrstevníky, konflikty v rodině či rozvod rodičů, psychosomatické potíže aj.)

Výchovné a vztahové poradenství

Výchovné a vztahové poradenství je určeno zejména pro rodiče a pečující osoby, kteří si nejsou jisti svým výchovným přístupem, mají problematický vztah se svými dětmi, vnímají v komunikaci s potomky určité bariéry nebo se již cítí ze své aktuální situace vyčerpaně a potřebují ji s někým sdílet. 

S čím vám můžeme pomoci u vašeho dítěte?

 • nevhodné chování vůči autoritám (rodiče, učitelé) nebo vůči vrstevníkům
 • práce s hněvem, agresivitou, vzdorovitostí, neposlušností
 • výchova dítěte při odděleném rodičovství (po rozvodu, v nové rodině)
 • výchova v náhradní rodinné péči
 • podpora v komunikaci se školou

Zaměřujeme se na školní a dospívající děti.

Speciálně pedagogické poradenství

Poskytujeme individuální, rodinné i skupinové konzultace se speciálním pedagogem. Jsou určeny pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

S čím vám můžeme pomoci?

 • Vidíte na svém dítěti odlišnosti od ostatních vrstevníků a chcete se poradit?
 • Máte pochybnosti, zda vývoj probíhá standardně?
 • Dostali jste u lékaře diagnózu a nevíte, jak své dítě podpořit a rozvíjet ho?
 • Chcete pomoct s rozvojem a s nácviky u vašeho dítěte?
 • Chcete zdokonalit komunikační, motorické, sociální dovednosti?

Neváhejte se na nás obrátit.

Pracujeme s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměřujeme se na děti s:

 • poruchou pozornosti a aktivity
 • poruchami učení (dysgrafie, dyslexie, dysortografie apod.)
 • poruchami chování
 • poruchami v komunikaci
 • mentálním postižením
 • poruchou autistického spektra

Poradenství pro rodiče předškolních dětí

Poskytujeme individuální, rodinné i skupinové poradenství a nácviky pro rodiče dětí od 2 do 6 let.

S čím vám můžeme pomoci?

 • Vidíte na svém dítěti odlišnosti od ostatních vrstevníků a chcete se poradit?
 • Máte pochybnosti, zda vývoj dítěte probíhá standardně?
 • Chcete pomoct s rozvojem a s nácviky u vašeho dítěte?
 • Chcete zdokonalit komunikační, motorické, sociální dovednosti?

Neváhejte se na nás obrátit.

Pracujeme s dětmi od 2 let do 6 let. Zaměřujeme se na:

 • dětský vzdor
 • vztek u dětí
 • práci s hranicemi
 • častý pláč u dětí (až úzkost)
 • sourozenecké vztahy
 • zlobení
 • předškolní rozvoj a přípravu

Podpora při rozpadu rodiny

Pomůžeme vám zvládnout období rozchodu či rozvodu tak, aby mělo co nejmenší negativní následky pro vaše děti! 

Zaměřujeme se na podporu rodiny v období jejího rozpadu. Myšleno v období rozvodu nebo rozchodu rodičů, které je mimořádně náročné nejen pro dospělé, ale také pro jejich potomky. Ti ztrácejí domov v podobě, na niž byli dosud zvyklí. Situaci rozchodu svých rodičů si nevybrali. Je v jejich zájmu, aby si rodiče uvědomili, že nejdůležitější, na čem záleží, jsou jejich děti. Aby jim nevzali dětství a aby zůstali zodpovědnými rodiči, i přestože přestávají být manžely nebo partnery. 

O roku 2018 je naše organizace zapojena do realizace tzv. cochemské praxe, která pomáhá rozcházejícím se rodičům s řešením jejich rodinné situace s ohledem na nejlepší zájem každého dítěte. 

Cílem naší odborné služby je nalezení smírčí dohody mezi rodiči na výchově jejich dítěte/dětí bez nutnosti vleklého soudního sporu. Klademe důraz na zachování fungujících vztahů mezi rodiči a dětmi, na kompetence obou rodičů a také rodičovskou zodpovědnost s respektováním práva dítěte na oba rodiče.

Nabízíme:  

 • Zpracování a realizaci dohody o výchově dětí
 • Terapeutickou podporu rodičů při vytváření dohody
 • Edukaci rodičů a jejich podporu ve výchovných kompetencích
 • Terapeutickou práci s dětmi
 • Psychologické poradenství
 • Podporu kontaktů s dětmi v neutrálním prostředí organizace