Náhradní rodinná péče

Služby v oblasti náhradní rodinné péče poskytujeme od roku 2011. Náhradní rodinná péče je ukotvena především v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Organizace DOMUS má krajským úřadem udělené pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu dle činností uvedených zde.

Služby jsou určeny

 • zájemcům o pěstounskou péči či adopci
 • pěstounům, dětem v náhradní rodinné péči a jejich rodinám
 • odborným pracovníkům, kteří se s náhradními rodinami setkávají či s nimi pracují
 • dítěti, které potřebuje pomoc při ochraně svého života a dalších jeho práv

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Co nabízíme

 1. Informace zájemcům o náhradní rodinnou péči a kolegům, kteří pracují s náhradními rodinami nebo dětmi v pěstounské péči
 2. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
 3. Doprovázení pěstounských rodin
 4. Podporu pěstounských rodin při řešení obtížných situací

Služby náhradní rodinné péče zajišťujeme po celém Plzeňském kraji. Sídlo máme v Plzni v Černické ulici 617/7, pobočky v Rokycanech, Klatovech, Tachově a Dobřanech. Najdete nás zde.

Informace pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Zajímají vás odpovědi na otázky typu:

Co obnáší být pěstounem?
Jaká jsou rizika pěstounství?
Jaké jsou předpoklady pro to stát se pěstounem?
Co mám udělat pro to, abych se stal pěstounem?
Co je pěstounská péče na přechodnou dobu?

Rádi vám je všechny zodpovíme a přidáme ještě další důležité informace, abyste získali co nejširší obrázek o pěstounské péči. 

Seznámíme vás se službou doprovázení pěstounských rodin, kterou poskytujeme. Dozvíte se podrobnosti k dohodě o výkonu pěstounské péče, kterou s našimi klienty na základě pověření dle zákona uzavíráme. 

Informace pro kolegy, kteří pracují s náhradními rodinami nebo dětmi v pěstounské péči 

Máte ve své třídě (psychologické poradně, dětské pediatrii) dítě, které je v péči pěstounů, a chcete rozumět jeho chování?  

Díky dlouholetým zkušenostem s dětmi v náhradních rodinách vám rádi poskytneme informace o jejich vývojových specifikách a úskalích spojených s jejich výchovou. 

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče 

Výchova dětí v pěstounské péči je náročnější než výchova dítěte vlastního. Pěstouny při ní podporují takzvané doprovázející organizace. DOMUS je jednou z nich. Vzájemnou spolupráci stvrzuje dohoda o výkonu pěstounské péče.  

Dohoda o výkonu pěstounské péče musí být uzavřena do třiceti dnů od nabytí právní moci rozsudku o svěření dítěte do péče. Osoby pečující detailně seznamujeme s jejími náležitostmi. Dohoda upravuje vztahy mezi osobami pečujícími a doprovázející organizací, stanovuje práva a povinnosti obou stran. 

Dohoda se uzavírá písemně, na dobu neurčitou, je vyhotovena a podepsána ve dvou výtiscích – každá ze smluvních stran dostane po jednom výtisku.

Co v dohodě najdete?

Základní údaje o dítěti, osobě pečující a organizaci(včetně kontaktních údajů a provozní doby organizace) 

Popis poskytovaných služeb:

 • pomoc při zajištění péče o dítě v mimořádných situacích 
 • právo na respitní (odlehčovací) péči, například formou dětského tábora
 • způsob poskytnutí odborné pomoci psychologů, terapeutů, speciálních pedagogů, právníků apod.
 • spolupráce obou stran při naplnění zákonem stanoveného vzdělávání osob pečujících v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok
 • pomoc při zajištění kontaktu dítěte s vlastní rodinou a rozvíjení sounáležitosti dítěte s vlastní rodinou

Práva a povinnosti osob pečujících i doprovázející organizace 

Informace k ukončení dohody a způsobu jejího vypovězení 

Role klíčového pracovníka, tedy pracovníka organizace, který s osobou pečující řeší úkony potřebné k naplňování dohody, vede osobní dokumentaci, rodinu pravidelně navštěvuje apod. 

Přesný postup při podávání stížnosti a záznamový formulář stížnosti

Informace k ochraně osobních údajů

Doprovázení pěstounských rodin

Doprovázení pěstounských rodin probíhá na základě dohody o výkonu pěstounské péče. S rodinou spolupracuje její klíčový pracovník/klíčová pracovnice dle aktuálních potřeb, vídají se minimálně jednou za dva měsíce. Kontakt se zpravidla uskutečňuje v přirozeném prostředí rodiny – v domácnosti pěstounů. Klíčový pracovník mapuje situaci v rodině, zajímá se o pěstouny a dítě, o které pečují. Podporuje rodiny ve zvládání běžných i náročnějších výchovných situací. O vzájemné spolupráci podává jednou za šest měsíců zprávu orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), se zprávou seznamuje osoby pečující.

V rámci doprovázení uplatňují pěstouni s podporou klíčového pracovníka svá práva z dohody o výkonu pěstounské péče a naplňují také své povinnosti.

Práva pěstounů 

Pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě – V situacích daných zákonem může pěstoun požádat o krátkodobou pomoc při zajištění péče o svěřené dítě, tzn. je možné zajistit například hlídání pro děti v době soudního líčení nebo návštěvy lékaře apod.  

Respitní péče – Úlevová péče pro pěstouny, aby měli možnost obnovit své síly. Nejčastěji využívají příspěvky na pobytové nebo příměstské tábory.  

Odborná pomoc – Pěstouni mohou bezplatně v určené rozsahu čerpat odbornou pomoc, jako je terapeutická a psychologická podpora, speciálně-pedagogické konzultace, právní služby apod. 

Povinnosti pěstounů 

Zvyšování znalostí a dovedností – Osoby pečující mají povinnost vzdělávat se v rozsahu 24 hodin za rok zejména v oblasti výchovy a péče o dítě. Nabízíme jim účast na seminářích, víkendových nebo týdenních pobytech.  

Rozvíjení sounáležitosti s osobami blízkými, zejména s rodiči svěřeného dítěte – podporujeme osoby pečující při udržování povědomí dětí o jejich rodině, při kontaktech dětí s rodiči, nabízíme zajištění zázemí pro kontakt i přítomnost doprovázejícího pracovníka, vytváření pravidel kontaktu a podporu při přípravě dítěte na kontakt. 

Podpora pěstounských rodin při řešení obtížných situací

Pěstounské rodiny řeší řadu zásadních událostí spojených s péčí o svěřené dítě. Mají možnost kdykoliv se na nás obrátit, probrat, co je trápí, využít zkušenosti pracovníků naší organizace, případně požádat o doprovod na jednání do školy, na úřad nebo do poradny apod. Je důležité, že na náročné životní okamžiky nejsou pěstouni sami. 

Témata, která se pravidelně v práci s pěstounskými rodinami objevují: 

 • výchovné problémy, poruchy chování 
 • specifická péče o dítě
 • vliv traumat na chování dětí
 • sourozenecké vazby
 • vztahy v rodině
 • historie dítěte
 • jednání s úřady a institucemi – např. se školou či soudem
 • specifické vzdělávací potřeby dětí – ADHD, ADD, specifické poruchy učení
 • potřeba asistenta ve škole…