Sanace rodiny

Pod názvem Sanace rodiny poskytujeme od roku 2010 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Organizace DOMUS má krajským úřadem udělené pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu dle činností uvedených zde

Cílem sanace rodiny je vytvořit bezpečné a podnětné prostředí pro vývoj dítěte a pro spokojené a zdravé soužití všech členů rodiny. Spolupracujeme s rodiči, kteří chtějí něco ve své rodině změnit a z různých důvodů potřebují podporu. Spolupracujeme i s rodiči, kteří jsou nuceni něco změnit (riziko sankce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, tlak školy, dětské lékařky, doporučení soudu). Spolupracujeme se všemi odborníky i laiky, kteří mohou a chtějí pomoci dítěti v rodině.

Služby jsou určeny

 • Rodičům s dětmi ve věku do 18 let, kteří musejí nebo chtějí ve své rodině něco změnit a z různých důvodů potřebují podporu
 • Prarodiče nebo další členy rodiny, kteří mají v péči dítě nebo chtějí řešit situaci rodiny, jež má negativní vliv na zdravý vývoj dítěte
 • Odborníky i laiky, kteří mohou a chtějí pomoci dítěti v rodině

Co nabízíme

 • výchovné a pracovní činnosti s dětmi – např. podpora dítěte k pozitivnímu přístupu k domácím povinnostem, posilování zodpovědnosti dítěte úměrně věku apod.
 • pracovně výchovné činnosti s dospělými – např. podpora rodičů při stanovení základních pravidel, podpora rodičů a nácvik péče o dítě s ohledem na jeho potřeby a vývojové období apod.
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností dítěte
 • podporu při zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání dětí – např. podpora při přípravě na povinnou školní docházku, podpora při vytváření podmínek pro školní přípravu apod.
 • podporu při zajištění volnočasových aktivit pro děti – např. podpora a pomoc při vyhledávání finančně i místně dostupných volnočasových aktivit
 • doprovázení a podporu v kontaktech se společenským prostředím
 • podporu při předcházení umístění dítěte do péče mimo rodinu (PPPD, ústavní péče aj.)
 • podporu a pomoc při vytvoření podmínek pro návrat dítěte zpět do péče rodičů
 • podporu a pomoc při zvládání krizových situací
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí – např. poskytnutí informací o možnosti čerpat dávky státní sociální podpory a hmotné nouze, včetně pomoci při vyplnění potřebných formulářů apod.
 • pomoc a podporu při obnovení nebo upevňování kontaktu s rodinou – např. podpora rodičů při kontaktu s dítětem umístěným mimo rodinu apod.
 • pomoc a podporu při dalších aktivitách týkajících se sociálního začleňování – např. poskytnutí informací o službách ÚP, doprovázení na úřady a instituce apod.

Služby sanace rodiny zajišťujeme ve vybraných regionech Plzeňského kraje, konkrétně na Plzeňsku, Rokycansku, Stodsku, Klatovsku a Tachovsku.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Přesný postup při podávání stížnosti a záznamový formulář stížnosti